https://www.musictheory.net/exercises/keyboard-reverse/bftyryo1rj1bddyyyyy